Statut Fundacji Ten Czas

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1. Fundacja pod nazwą „Ten Czas”
z siedzibą w Mrągowie, kod pocztowy 11-700, ul. Grunwaldzka 10 zwana dalej Fundacją,
ustanowiona przez: Ewę Magdalenę Kolińską zam. ul. Grunwaldzka 10, 11-700 Mrągowo, Pesel 73050406126, Nr Dow: AGG 140 793, zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Joannę Brzoskowską w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 2/8. dnia 28.11.2014.
§ 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
§ 4. Siedzibą Fundacji jest miasto Mrągowo
§ 5. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
§ 6. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
Rozdział II

Cele i zasady działania fundacji
§ 2. Celami Fundacji jest:
1.      popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego,
2.      działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
3.      działalność społeczna, informacyjna, kulturalna, naukowa i oświatowa na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
4.      działalność wpierająca inicjatywy w następujących obszarach: kultury, nauki, oświaty, edukacji i wychowania, praw człowieka, ochrony zdrowia, rozwoju regionalnego i lokalnego, w zakresie pomocy społecznej, dobroczynności, kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, kultu religijnego
5.Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
6.    Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
7.    Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
8.    Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
9.    Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

§ 3. Fundacja realizuje swoje cele w zakresie:
1. Działania na rzecz wspierania i rozwoju kultury, nauki, oświaty, edukacji i wychowania w szczególności poprzez:
a. Działania wspierające szeroko rozumianą edukację kulturalną ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dzieci, opiekunów i pedagogów
b. Upowszechnianie, ochrona i tworzenie kultury, sztuki i nauki polskiej w kraju i za granicą oraz kultury, sztuki i nauki innych krajów w Polsce;
a. Działania wspierające wszechstronny i zrównoważony rozwój dzieci
b. Tworzenie, realizowanie i wspieranie projektów społecznych, kulturowych i edukacyjnych adresowanych do dzieci i rodziców oraz osób, firm, instytucji i organizacji z nimi związanych;
c. Realizację akcji społecznych mających na celu wspomaganie rozwoju dzieci i edukację rodziców;
d. Udostępnianie, uprzystępnianie i upowszechnianie wiedzy o nowoczesnych technologiach edukacyjnych, komunikacyjnych oraz nowoczesnych środkach przekazu kultury, nauki i sztuki;
e. Promocja aktywnego uczestnictwa w kulturze wysokiej ze szczególnym uwzględnieniem czytelnictwa; oraz w kulturze popularnej z naciskiem na wartościowanie jej przejawów
f. Promocję podmiotów i twórców kultury w środkach przekazu;
g. Rozpowszechnianie wydawnictw drukowanych i multimedialnych;
h. Organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji, wykładów, wystaw, wernisaży, wyjazdów, wycieczek, ekspedycji badawczych w celu wymiany, zdobywania, pogłębiania i przekazywania wiedzy o kulturze i nauce polskiej i obcej, aspektów edukacji, wychowania dzieci oraz kultury, edukacji i kształcenia rodziców;
i. Reprezentowanie i promowanie podmiotów kultury, sztuki i nauki, a w szczególności branży wydawniczej;
j. Promocja wartościowych i rozwojowych inicjatyw skierowanych do dzieci i rodziców;
k. Organizowanie i współorganizowanie konkursów, festiwali i festynów
l. Organizowanie imprez kulturalnych
m. przyznawanie nagród i stypendiów;
n. Wspieranie, inspirowanie i kreowanie działalności marketingowej, promocyjnej i wydawniczej podmiotów kultury i nauki;
o. Wspieranie aktywności ośrodków kulturalnych, edukacyjnych i naukowych.
p. Wspieranie organizacyjne, informacyjne, szkoleniowe i marketingowe podmiotów działających na rynku kultury, edukacji i sztuki; a także działających na rzecz popularyzacji wartości zgodnych z pozostałymi celami fundacji
q. Tworzenie ośrodków zajmujących się promocją kultury i nauki polskiej i obcej (muzea, galerie, kluby filmowe i inne).
r. Tworzenie przestrzeni wymiany informacji i myśli (w tym przestrzeni w Internecie);
s. Upowszechnianie oraz promocja rodzinnej turystyki i rekreacji;
t. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji;
u. Prowadzenie działalności badawczej;
v. Promowanie uzdolnionych dzieci i młodzieży w kraju i za granicą
w. Wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych dzieci
x. Pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych
y. Upowszechnianie oraz ochrona praw dziecka

2. Działania w zakresie pomocy społecznej i dobroczynności w szczególności poprzez:
a.       Działania mające na celu pomoc rodzinom wykluczonym bądź zagrożonym wykluczeniem społecznym, edukacyjnym i cyfrowym
b.      Działania (m.in. pomoc rzeczowa, finansowa, informacyjna i organizacyjna) mające na celu wyrównywanie szans rozwojowych dzieci, osób starszych na terenie Polski i Unii Europejskiej
c.       Organizowanie, współorganizowanie oraz wspieranie finansowe działań w dziedzinie turystyki i rekreacji stanowiących terapię dla osób wymagających szczególnej opieki
d.      Działania na rzecz osób niepełnosprawnych zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną, w zakresie związanym z realizacją celów Fundacji;
e.       Pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz osób (dzieci i ich rodzin) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
f.        Przyznawanie stypendiów socjalnych
g.       Wspieranie i utrzymywanie kontaktu z osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami
h.       Ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
i.         Organizowanie zbiórek pieniężnych
j. Promocja i organizacja wolontariatu

3. Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w szczególności poprzez:
a. Prowadzenie akcji charytatywnych, terapii artystycznej a w tym organizowanie festiwali, festynów, konkursów i warsztatów

4. Działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w szczególności poprzez:
a. Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu
b. Promowanie uzdolnionych dzieci i młodzieży w kraju i za granicą
c. Organizacja i udział imprezach promujących młodych sportowców oraz uzdolnione dzieci i młodzież
d. Fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych

§ 4. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może:
1. wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
2. Współpracować z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi (krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi) w zakresie związanym z realizacją celów Fundacji;
3. Pozyskiwać sponsorów stałych i okolicznościowych na działalność statutową
4. Prowadzić inne formy działalności zgodne z celami Fundacji, uchwalone przez Zarząd Fundacji, za zgodą Rady Fundacji.
5.Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
6. Fundacja może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie na realizację celów statutowych.
7. O podjęciu odpłatnej działalności pożytku publicznego decyduje Zarząd Fundacji.
8.Działalnością odpłatną pożytku publicznego mogą być: sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności fundacji jako organizacji pożytku publicznego, sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz pobieranie opłat za prowadzone działania fundacji w ramach działalności pożytku publicznego.

Rozdział III

Majątek i dochody fundacji

§ 5. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1500 zł .
złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.
§ 6. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 7. 1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i subwencji osób prawnych,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
dochodów z majątku fundacji,
zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 8. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 9. Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji.
§ 10. Zarząd Fundacji jest jednoosobowy – Prezes Zarządu, powoływany na czas nie oznaczony przez Fundatora.
§ 11. Fundatorowi służy prawo odwołania Zarządu w przypadku podjęcia przez nich działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody Fundacji.
§ 12. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Fundacji z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do decyzji Fundatora .
§ 13. Zarząd w szczególności:
1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
3. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
4. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
5. prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia,
6. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

§ 14.  Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo

Rozdział V

Działalność Gospodarcza Fundacji

§ 15. Fundacja może w przyszłości po złożeniu odpowiedniego wniosku prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
1. PKD:
73.11 Z – działalność agencji reklamowych
55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem
63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z.- Działalność portali internetowych
68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
74.20.Z – Działalność fotograficzna
82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

§ 16. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza, w miarę potrzeby na prowadzenie działalności gospodarczej środki z 1/3 całości funduszu założycielskiego, z odsetek bankowych od funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.
§ 17. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wyodrębnionej – przez jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładami”.
§ 18. 1. Zakres działania zakładów oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin organizacyjny zakładów, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
2. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji.
§ 19. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.
§ 20. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział VI

Zmiana Statutu

§ 21. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych dla Fundatora. Decyzje w przedmiocie zmian statutu w częściach odnoszących się do uprawnień Fundatora podejmuje Fundator.

Rozdział VII

Postanowienia Końcowe

§ 22. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
§ 23. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
§ 24. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.
§ 25. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 26. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
§ 27. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.
§ 28. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.